Admitere instituții

Facultatea de pompieri

https://academiadepolitie.ro/facultatea-de-pompieri/

Facultatea de Pompieri este o instituţie militară de învatamânt superior din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, care asigură formarea şi perfecţionarea cadrelor cu studii superioare pentru unităţile operative ale Inspectoratului General Pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fiind acreditată prin Hotarârea Guvernului României nr.535/1999.

Facultatea de Pompieri face parte din categoria institutiilor de învăţământ superior de lungă durată (4 ani) în specializarea „Instalaţii pentru construcţii – pompieri”, fiind confirmată prin Hotarârea Guvernului României nr.1175/2006 privind Organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora.

Principalele obiective ale Facultăţii de Pompieri în vederea îndeplinirii misiunilor sale sunt:

 • Asigurarea pregătirii de specialitate Pompieri;
 • Asigurarea pregătirii militare, finalizate cu licenţa de ofiţer activ – Arma pompieri;
 • Asigurarea pregătirii inginereşti în domeniul fundamental: ştiinţe inginereşti, domeniul de studii universitare de licenţă: Ingineria instalaţiilor, specializarea: „Instalaţii pentru construcţii – pompieri”, finalizată cu diploma de inginer;
 • Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, în domeniile „Instalaţii pentru construcţii” şi „Apărarea împotriva incendiilor”;
 • Participarea la perfecţionarea şi actualizarea pregătirii cadrelor din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, asigurând începând cu anul 2003 pregătirea postuniversitară în domeniul siguranţei si protecţiei la foc, iar din anul 2004 prin forma de învăţământ Master, facultatea organizând două mastere, astfel: “Elemente de modelare termohidraulică în procese de ardere şi stingere a incendiilor” și “Managementul situaţiilor de urgenţă”.

Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zaganescu” Boldeşti https://scoaladepompieri.ro/

Instituţie de învăţământ postliceal aflată în subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgentă şi care formează maiştri militari auto pentru toate structurile Ministerului Afacerilor Interne precum şi subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă.

Are sediul în orasul Boldeşti, judeţul Prahova, str. Poligonului nr. 2, telefon 044/12.21.50, fax 044/211.203. Este amplasată într-un cadru natural deosebit, pe malul stâng al râului Teleajen.

Învatamântul din şcoală este organizat în conformitate cu standardele naţionale, planurile de învăţământ fiind avizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi aprobate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

Formarea, atât a maiştrilor militari auto, cât şi a subofiţerilor de pompieri şi protecţie civilă, se realizează prin învăţământ de zi.

Cifrele de şcolarizare se stabilesc prin dinamica de personal a Ministerului Afacerilor Interne în raport cu nevoile de formare în aceste domenii.

Fondul de timp destinat formarii viitorilor maiştri militari şi subofiţeri este alocat atât disciplinelor de specialitate, de pregătire militară cât si disciplinelor socio-umane.

Diploma obţinută în urma susţinerii examenului de absolvire a instituţiei de învăţământ îi dă dreptul titularului ca la trecerea în rezervă să ocupe funcţii echivalente în viaţa civilă. Pe timpul şcolarizării elevii pot obține permisul de conducere categoria B, C si E.

La toate disciplinele de învăţământ, prin strădania cadrelor didactice, au fost elaborate cursuri, note de curs, culegeri de lecţii, etc. Formarea, atât a maiştrilor militari auto, cât şi a subofiţerilor de pompieri şi protecţie civilă, se realizează prin învăţământ de zi.

Cadrele didactice îşi desfăşoară activitatea în catedre, şi au o bogată experienţă în activitatea practică şi în domeniul psihopedagogiei, fiind autori a numeroase lucrări ştiinţifice de specialitate.

Şcoala ocupă o mare suprafaţă de teren (peste 6 ha) şi dispune de:

 • un pavilion cu dormitoare şi săli de clasa pentru 300 de elevi;
 • un pavilion comandament pentru conducerea şcolii şi birouri pentru corpul profesoral;
 • un modern bloc alimentar compus din: bucătărie, depozite de alimente şi săli de mese;
 • o sala de spectacole şi de conferinţe utilizată şi în procesul de predare-învăţare cu o capacitate de 350 locuri;
 • o biblioteca cu fond de carte atât pentru pregătirea de specialitate, militară, socio-umana cât şi beletristică cuprinzând peste 15.000 volume;
 • un laborator de informatică;
 • 5 săli de documentare;
 • un atelier modern pentru desfăşurarea activităţilor practice pentru disciplina auto;
 • un poligon auto pentru obţinerea permisului de conducere.


Sari la conținut