Inspecția de prevenire

Telefoane: 0258-810.411 și 0258-810.497;

Fax: 0258-810.425;

Compartimentele funcţionale din cadrul Inspecţiei de Prevenire sunt: Serviciul Prevenire Incendii, Serviciul Protecţie Civilă, Compartimentul Avizare – Autorizare şi Compartimentul Pregătirea Populaţiei.

Principalele forme ale activităţii de prevenire sunt: reglementarea, avizarea, autorizarea, acordul, atestarea, recunoaşterea, desemnarea, supravegherea pieţei, controlul, asistenţa tehnică de specialitate, informarea preventivă a autorităţilor, organismelor, factorilor implicaţi şi a populaţiei, precum şi pregătirea acestora pentru situaţii de urgenţă, coordonarea serviciilor voluntare, publice şi private, pentru situaţii de urgenţă, auditul de supraveghere a persoanelor fizice şi juridice atestate, constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale.

Domeniile specifice activităţii de prevenire sunt:

 • verificarea respectării actelor normative şi a reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă la proiectarea, executarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;
 • identificarea şi evaluarea riscurilor teritoriale din judeţ/municipiul Bucureşti;
 • verificarea organizării activităţii privind identificarea şi evaluarea riscurilor pe timpul exploatării construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;
 • verificarea aplicării concepţiei de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă în scopul menţinerii riscurilor în limite acceptabile;
 • controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, materiale radioactive şi muniţie neexploatată;
 • coordonarea şi controlul realizării pregătirii şi instruirii specifice a populaţiei şi a salariaţilor, a modului de asimilare de către aceştia a regulilor şi măsurilor specifice, precum şi a comportamentului în cazul unei situaţii de urgenţă;
 • îndrumarea, controlul şi coordonarea serviciilor voluntare, publice şi private, pentru situaţii de urgenţă;
 • informarea şi educarea preventivă a populaţiei;
 • soluţionarea petiţiilor şi sesizărilor în domeniul specific.

Scopurile activităţii de prevenire sunt:

 • asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi a celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă;
 • participarea la identificarea, evaluarea şi analiza pericolelor potenţiale, aprecierea probabilităţii de apariţie şi a consecinţelor riscurilor pentru viaţa oamenilor, mediu şi bunuri materiale;
 • evidenţierea riscurilor prin schimbul reciproc de informaţii între personalul care execută controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat şi alte persoane interesate şi/sau implicate;
 • informarea populaţiei privind riscurile identificate şi despre modul de comportare în caz de situaţii de urgenţă.

Principiile pe baza cărora se desfăşoară activitatea de prevenire sunt următoarele:

 • principiul legalităţii: respectarea, în mod unitar, a legislaţiei privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, indiferent de forma de proprietate a obiectivelor inspectate, pe întregul teritoriu al ţării;
 • principiul imparţialităţii şi independenţei: în exercitarea atribuţiilor funcţionale inspectorii sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură;
 • principiul confidenţialităţii: păstrarea de către inspectori a secretului privind informaţiile care nu sunt de interes public şi care sunt obţinute în cursul desfăşurării activităţii de prevenire;
 • principiul transparenţei: desfăşurarea activităţii într-o manieră deschisă faţă de public, prin care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile fundamentate ştiinţific, de interes public, să constituie regula, iar limitarea accesului la informaţii să constituie excepţia, în condiţiile legii;
 • principiul continuităţii şi gradualităţii: asigurarea unor controale periodice ale situaţiilor de risc şi aplicarea unor măsuri din ce în ce mai severe în cazul menţinerii riscului peste nivelurile acceptabile.
Sari la conținut