Resurse umane

Serviciul Resurse Umane are ca principal rol consilierea comenzii inspectorului privind problemele specifice din domeniul managementului resurselor umane, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Structurile din componenţa Serviciului Resurse Umane sunt:

 • compartimentul Încadrare-gestiune personal;
 • compartimentul Formare profesională;
 • compartimentul Prevenirea riscurilor profesionale şi protecţia lucrătorilor.

Serviciul Resurse Umane are ca obiective specifice:

 • asigurarea unui nivel calitativ şi cantitativ corespunzător de ocupare cu personal a posturilor prevăzute în statul de organizare, potrivit necesităţilor şi posibilităţilor de alocare a resurselor, conform normelor legale incidente;
 • asigurarea managementului carierei, a pregătirii continue şi de specialitate a personalului;
 • elaborarea şi actualizarea documentelor proprii de planificare structurală şi management organizatoric;
 • planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul activităţii şi acţiunilor specifice domeniului prevenirea riscurilor profesionale şi protecţia lucrătorilor.

Activitatea serviciului resurse umane trebuie să asigure realizarea următoarelor obiective principale:

 • acordarea drepturilor de personal în conformitate cu prevederile legislaţiei privind salarizarea personalului din instituţiile publice de apărare naţională;
 • proiectarea şi planificarea activităţii de dezvoltare a cunoştinţelor profesionale, perfecţionarea deprinderilor şi abilităţilor în domeniul specific de activitate, sprijinirea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ale personalului şi desfăşurarea fluentă a procesului de dezvoltare instituţională;
 • organizarea şi desfăşurarea selecţiei personalului pentru asigurarea încadrării cu personal a funcţiilor prevăzute în statul de organizare;
 • perfecţionarea pregătirii personalului prin cursuri;
 • selecţionarea de candidaţi pentru instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne;
 • identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă din unitate;
 • elaborarea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă, conform particularităţii locurilor de muncă;
 • verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;
Sari la conținut